Goede resultaten

Hoe presteren wij? Kwaliteitszorg.

Een mooie cijferlijst zegt nog niet alles. Het gaat er immers niet alleen om goede cijfers te halen, maar ook om wat je kunt met de kennis en de kunde àchter de cijfers. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor de school als geheel. Ons systeem van kwaliteitszorg is er in eerste instantie op gericht om te kijken of wij onze doelstellingen halen. Daarvoor hebben we verschillende meetinstrumenten:

– Professionalisering personeel; goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen. Daarnaast werken wij aan het project ‘Opleiden in de School’. Wij leiden samen met de lerarenopleiding toekomstige docenten op zodat zij goed voorbereid zijn op hun werkomgeving.

– De leerlingenenquête; voorafgaand aan het functioneringsgesprek neemt elke docent de leerlingenenquête af. De uitslagen hiervan zijn onderwerp in het functioneringsgesprek van de docent.

– De ouderenquête; aan ouders  wordt elk jaar digitaal een vragenlijst gestuurd. Hierin kunnen zij hun oordeel geven over tal van zaken die met de locatie en het onderwijs aan hun kind te maken hebben.

– Uitgebreide informatie over de kwaliteit van de school van de Onderwijsinspectie. Elk jaar publiceert de Onderwijsinspectie de belangrijkste slagings- en doorstroomcijfers van de school. Op de website (schoolgids) vindt u deze cijfers, het meest recente rapport van de school en het schoolplan waarin ons beleid staat beschreven. De onderwijstijd is wettelijk geregeld.

We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op de school kan onderwijs plaatsvinden van 8.00 uur – tot 21.00 uur (reguliere roostertijden doorgaans tot maximaal 16.30). De onderwijsdagen betreffen maandag tot en met vrijdag. Natuurlijk krijgt elke leerling een duidelijke planning maar het is mogelijk daarvan af te wijken. Soms vindt schooltijd ook buiten het schoolgebouw plaats, natuurlijk onder begeleiding. Op momenten dat leerlingen geen les hebben kunnen ze worden opgeroepen om onder begeleiding achterstallig werk in te halen, gebruik te maken van hun herkansingsrecht dan wel deel te nemen aan trainingen