Zorgadviesteam

1.1. Het ZAT (Zorg Advies Team)

Het ZAT bestaat uit de coördinator leerlingbegeleiding als vertegenwoordiger van de school en externe personen die specialist zijn op een bepaald gebied. Zes keer per jaar is er overleg tussen de coördinator leerlingbegeleiding, de schoolarts van de GGD, de orthopedagoge van het SWV, de leerplichtambtenaar uit Hardenberg, de schoolmaatschappelijk werker van Samen Doen over ontwikkelingen t.a.v. de zorg voor leerlingen. De wijkagent en een medewerker van BJZO zijn op afroep beschikbaar.

Het doel van het ZAT is om lesverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, en om de ontwikkeling van de jongeren te waarborgen. Ernstige problemen/ multiproblematiek van leerlingen kunnen ter bespreking door de coördinator leerlingbegeleiding in de vergadering van het ZAT worden ingebracht en besproken.

De lijnen met de hulpverlening zijn kort en er kan snel worden gehandeld. Leerlingen kunnen vanuit het PLUS-team door de coördinator leerlingbegeleiding worden aangemeld voor begeleiding. De orthopedagoge van het SWV adviseert school t.a.v. leerlingen met ernstige leer- of sociaal-emotionele problemen. Zij kan leerlingen en ouders in contact brengen met externe hulpinstanties. De schoolverpleegkundige van de GGD kan worden ingeschakeld bij fysieke klachten. Zo nodig verwijst de schoolverpleegkundige door naar de schoolarts. De schoolmaatschappelijk werker onderneemt stappen als er sprake is van ernstige thuisproblematiek. Terugkoppeling vindt plaats in het ZAT-overleg.

1.2. De leerling

Een zorgleerling is een leerling voor wie de reguliere leerlingenbegeleiding door de mentor en teamleider niet toereikend is. Deze leerling krijgt aanvullende begeleiding, oftewel zorg en faciliteiten aangeboden. De benodigde extra zorg en faciliteiten worden vastgesteld door de zorgcoördinator, en het zorgadviesteam, en is gericht op het optimaal welbevinden en leveren van prestaties op school.

1.3. De zorgstructuur

We hebben onze leerlingenzorg ingebed in een zorgstructuur op basis van onze visie op zorg en begeleiding. Deze visie is op papier gezet in het zorgplan. Het zorgplan is een document dat jaarlijks wordt geëvalueerd. De structuur is zichtbaar in het overzicht in de inleiding op zorg op de site.

1.4. De zorg in de school

De zorg voor de leerling vindt plaats in de gehele organisatie, betreft alle leerlingen en begint met het hebben van aandacht hebben voor leerlingen als jonge mensen met algemene en specifieke behoeftes. Belangrijk bij het omgaan met leerlingen is het hebben van de intentie om in hun behoeftes te voorzien.

1.5 Vergaderfrequentie

Periodiek overleg vindt elke zes weken plaats. De volgende zaken staan op de agenda:

  • a bespreking van aangemelde leerlingen;
  • b voortgangsbespreking;
  • c onderlinge consultatie.